29.09.2018

За проекта

Проектът Volunteers 4 All (V4A) е проект за  дългосрочно стратегическо партньорство в областта на младежта по програма „Еразъм+“ и включва партньори от България, Испания, Италия и Австрия.

Броят на хората, търсещи статут на бежанци в Европа се е увеличил през последните години. Това се дължи в голяма степен на войната в Сирия и Ирак. Придвижвайки се хиляди бежанци и мигранти из Европа, много от тях използват технологии, за да направят пътуването си по-безопасно и да споделят жизнено важна информация. За бежанците идващи от разкъсваната от война Сирия, дигиталната инфраструктура е също толкова важна, колкото храната и подслона. Тя е едновременно благословия и проклятие. Дигиталните следи, които оставят след себе си бежанците ги превръщат в уязвими спрямо наблюдение, заплахи и експлоатация от страна на държавни и не само страни. Страхове относно сигурността и неприкосновеността на личния живот ги принуждават да зависят от ненадеждни и алтернативни източници, разпространяващи се в социалните медии от контрабандисти и дилъри. Преминавайки в дигитална нелегалност, като например използвайки на затворени платформи като WhatsApp, излага бежанците на още по-големи рискове.

Въпреки това в НПО съществуват пропуски като начина, по който информационните и комуникационни технологии и социалните медии се използват от доброволците и младежките работници с цел подпомагане на мигрантите преди, по време и след тяхното пътуване, също и такива свързани с употребата на социалните мрежи от мигрантите за интеграция в приемащите страни, да поддържат връзки със семейството, да запазят културната си идентичност и да подкрепят близките си от чужбина. НПО, откриващи нови комуникационни канали чрез социалните мрежи и предоставящи възможност на доброволците си за придобиване на нови умения в областта на социалните медии, могат да трансформират комуникациооните мрежи на бежанците и по този начин да улеснят миграцията, като създадат богат източник на “вътрешни знания” за самата нея.

Volunteers 4 All (V4A) има за цел да насърчава развитието на дигиталните умения на доброволците и младежките работници, за да могат да оказват подкрепа на бежанците по време на пътуването им към Европа, но също и да насърчава социално приобщаване, толерантност, уважение към разнообразието и недискриминация и да повиши осведомеността на хората.

Всички участници, част от проекта, ще бъдат младежки работници и доброволци, които имат интерес да работят с младежи бежанци и се интересуват от приложението на социалните медии в тяхната ежедневна работа като младежки работници/доброволци.

Очакваните резултати от проекта са:

 • Доклад, отразяващ опита и нуждите на младежките работници в тази област
 • Обучение, което ще включва 24 участника, които ще получат практически и теоретични знания след завършване на обучението
 • Интелектуален резултат 1 – безплатни онлайн курсове ще предоставят на младежките работници и доброволци нови умения и знания за употребата на социалните мрежи с цел подпомагане на  бежанците по време на пътуването им към Европа. Младежките работници ще придобият по-добра представа за парадокаса с наблюдението и овластяването в социалните мрежи, за по-доброто определяне на начините и етапите на оказване на помощ на най-уязвимите безжанци.
 • Интелектуален резултат 2 – Създаване на нови ресурси, „Volunteers 4 All ръководство“, цели да покаже сегашната ситуация, предизвикателства и възможности, както и като основен резултат от проекта най-добрите практики. Документът ще съдържа обучителни материали като ръководство за младежките работници. Той ще предоставя серия от въпроси и теми, подлежащи на дискусия, предназначени както за младежките работници, така и за професионалистите от всяка една от 4 страни партньори по проекта, целящи сътрудничество и обмяна на добри практики на национално и транснационално ниво.
 • Ръководството също така ще гарантира устойчивостта и подобряване на постиженията, постигнати чрез проекта. Ще бъде изготвен и списък със съвети и препоръки, за да се продължи подобряването на работата в тази област не само в рамките на организациите, партньори по проекта, но и за всички заинтересовани организации в Европа, които работят в сферата на миграцията.

В следствие на това проектът ще доведе евентуално до създаването на самостоятелни инициативи и дейности в областта на младежта. След изпълнението на проекта съществуващите мрежи за сътрудничество и комуникация между партниращите си организациите по проекта ще бъдат важен канал за достигане на целевите групи и по-нататъшно разпространение на проекта. Годишни и периодични международни конференции, семинари, работилници и различни други срещи, които се основават на активно работещи методи, включващи сесии, работилници и семинарни презентации, ще предоставят отлични форуми за достигане до целевите групи по проекта и разпространение на резултатите от него. По този начин резултатите ще са от полза не само за членовете на консорциума, но и за други организации в Европа, дори в световен мащаб


Партньори:

 • icon
 • icon
 • icon
Alternativi International

Alternativi International

Координатор на проекта
Alternativi International
Когато някой попита какво е Алтернативи всъщност е трудно да се отговори, но онзи момент, когато съзреш промяната в нечии очи, усмивката и светлината, огряла нечие лице… няма нужда повече да се търси отговор! Алтернативи Интернешенъл е младежка неправителствена организация в България с главен офис, намиращ се в град Благоевград. Основната цел е да се насърчава личносттното развитие на младите хора чрез методите на неформалното образование. Организацията е алтернатива за младежта да получи възможността да реализира потенциала си и да стане активна част от обществото ни. Алтернативи Интернешенъл е основана от млади хора, търсещи позитивната промяна за младежта в обществото. Организацията се опитва да доближи Европа и възможностите, които предлага, по-близо до младежите и да им предостави шанса да станат част от единна Европа.

Алтернативи Интернешенъл дава уникалната възможност да направиш промяна, да се включиш в различни местни, национални и международни събития като саминари, обмени, обучения и други, които дават най-ценното нещо в живота – опит!

 • icon
 • icon
ÖJAB

ÖJAB

Партньор по проекта
ÖJAB

OJAB е младежка организация, свързваща поколенията, независима от политически партии и религиозни задължения.

Като организация с нестопанска цел, тя предлага 4700 места за настаняване на студенти, ученици, стажанти, млади работници, възрастни граждани и бежанци в общо 30 ÖJAB-къщи в цялата страна, което я прави една от най-големите организации за пребиваване в Австрия.  Понастоящем близо 4200 младежи, 470 възрастни граждани и 100 бежанци живеят в 24 студентски общежития и младежки жилища.

 • icon
 • icon
Projuven

Projuven

Партньор по проекта
Projuven
В PROJUVEN, акцентът се поставя предимно върху въпроси, свързани с информация, обучение и подкрепа на специфични социални групи; тези групи постоянно или понякога се характеризират като социално чувствителни и уязвими (бежанци, имигранти, хора със специални нужди, семейства с един родител и т.н.) Като основна доброволческа дейност, PROJUVEN се грижи за уязвимите хора, обект на дискриминация и с пълно зачитане и приемане на правата на човека, с вяра в безкомпромисна социална работа и визии за по-добро и по-човешко общество, насърчава всичко това чрез популяризиране на ценности и ролята на културата, изкуството и образованието. PROJUVEN насърчава разпространяването на информация за инициативите и възможностите, предоставяни от Европейския съюз в различни области, както с помощта на интернет и социалните мрежи, и организирайки специфични публични събития.
 • icon
 • icon
Futuro Digitale

Futuro Digitale

Партньор по проекта
Futuro Digitale
FuturoDigitale е организация с нестопанска цел, основана на 20 февруари 2013 г. върху идеалите на проекта “Поликоро” на италианската епископска конференция. Работим за укрепване на уменията на младите хора чрез проекти в областта на информационните и комуникационни технологии и младежкото участие в малките градове, в които имаме наш офис. Нашата мисия е подкрепена от ентусиазирани доброволци и местни младежки общности, защото вярваме, че чрез постоянство и професионализъм, могат да се създават наистина за развитие на младите хора. Сътрудничеството ни с институции, училища и други социално значими страни е нашият ключ към успеха. Ние сме акредитирани като агенция по заетост и като компютърен и езиков център за преподаване на италиански език. Разполагаме с разнообразен и богат опит, който се изразява в предприемачески проекти, проекти за мобилност по програма “Еразъм” и социални изследвания. Ние сме готови, а вие?