28.12.2018

Доклад от проучване

Докладът представя резултатите от проучването за осведомеността относно бежанците и дигиталните/ социални компетентности на младежките работници/ доброволци. Общата цел на проучването бе да бъде определена степента на липса на дигиталната грамотност на младежките работници по отношение на посрещане нуждите на бежанците и лицата, търсещи убежище, и да се получат нови знания по темата. Всички резултати са събрани и анализирани много внимателно и получената информация ще бъде използвана за създаването на онлайн обучителните модули част от проекта – Интелектуален резултат 1.

Докладът обхваща широк спектър от мнения на доброволци и младежки работници по въпроси, свързани с осведомеността за бежанците и дигиталната компетентност на младежките работници, и започва с обобщение на основните констатации, направени от анализа и стратегическите препоръки. Препоръките са последвани от общи заключения и подробни констатации.

Конкретно, ние разгледахме:

  • Значимостта на дигиталните умения за доброволците в тяхната ежедневна работа и техните основни нужди по отношение на работата с имигранти/ бежанци.
  • Пропуските в НПО като как информационните и комуникационни технологии и социалните мреци са използвани от доброволците и младежките работници с цел да помагат на мигранти преди, по време и след тяхното пътуване.

Мнението на участниците относно употребата на социалните мрежи за посрещане нуждите на бежанците и търсещите убежище.