29.09.2018

Първа среща

Доклад от първа среща по проекта

Volunteers 4 ALL
Стратегическо партньорство в областта на младежта

2017-2-BG01-KA205-036416

Координатор на проекта: Sdruzhenie Alternativi International (България)

Партньори:

Associazione di Promozione Sociale FuturoDigitale (Италия),
Asociación PROJUVEN (Испания),
ÖJAB – Österreichische Jungarbeiterbewegung (Австрия)

Представители:

Георги Кузманов и Петя Кулина ( Sdruzhenie Alternativi International)
Дебора Димова (Asociación PROJUVEN),
Антонио Роси  (Associazione di Promozione Sociale Futuro Digitale),
Адриана Басани (ÖJAB – Österreichische Jungarbeiterbewegung)

Място на срещата : ул. Шейново 13, 2760 Разлог, България

Дата: Разлог, 24/10/2017

Програма: от 10.00 am до 7.00 pm

Обедна почивка:  от 1.00 pm до 2.00 pm

10:00 ч. – 10:15 ч.: Приветстване на участниците и официално откриване на проекта V4ALL от приемащата организация

10:15 ч. – 10:30 ч. Въведение на водещата организация и всяка една от партниращите по проекта

10:30 ч. – 11:15ч.: Представяне на страните партньори:

  • Сдружение „Алтернативи Интернешенъл“ – Петя Кулина
  • Asociacion PROJUVEN – Дебора Димова
  • Associazione di Promozione Sociale Futuro Digitale – Антонио Роси
  • ÖJAB – Österreichische Jungarbeiterbewegung – Адриана Басани

11:30ч. – 13:00 ч.: Презентация на проекта „Volunteers 4 All” от Георги Кузманов, координатор на проекта. Презентацията включваше следните точки:

Цели на проекта:

Проектът „Volunteers 4 All” цели да подпомага младежките работници и доброволците към НПО да изградят нови социални и дигитални умения, необходими в ежедневния работен процес, за да бъде преодоляна бежанската криза в Европа. „Volunteers 4 All” се фокусира върху промотирането на качествени младежки дейности в социалната и дигитална сфера. Проектът цели създаването на иновативни ресурси за младежта. Тези приоритети са също приоритетите на партниращите организации, които са натрупали значителен опит в областта на дигиталното образование и работа с младежи. Подкрепя въвеждането на специализирани курсове за обучение и онлайн обучение за всички служители на НПО, както и партньори, работещи с мигранти. Ние целим младежките работници част от НПО да започнат да общуват виртуално с бежанци по време на пътуването им към Европа и самите работници ще им предават важна информация, ще откриват на ранен етап възможни опасности, ще се стремят да предотвратяват и да се справят с тях.

– Да се даде възможност на доброволците да използват напълно потенциала на социалните медии и дигиталните умения.

– Да се даде възможност на НПО да разчитат на доброволци/млади експерти по отношение на социални медии.

– Да представи на доброволците добри практики и съвети как да достигнат до бежанците чрез каналите на социалните медии

– Да се създаде лесно приложима обучителна методология, с която да се представят възможностите на дигиталните медии пред доброволците за ангажиране, разказване на история, повишаване на осведомеността и провокиране на промяна.

– Да се състави набор от учебни материали като отворени образователни ресурси (OER).

– Да се затвърди формалното и неформално учене сред младите хора

– Да се насърчи социалното приобщаване

Дейности:

  • Онлайн проучване последвано от доклад
  • Краткосрочно съвместно обучение на членовете
  • Онлайн курс (IO1), реализирано от всеки един от партньорите, базирано на доклада от проучването
  • Дигитален наръчник (IO2)

14:00ч. – 15:00ч.: Гант таблица на проекта и бюджет, представени от Георги Кузманов, вице-председател на Алтернативи Интернешенъл

15:00ч. – 15:30ч.: Г-н Кузманов (Алтернативи Интернешенъл) и г-н Роси (Futuro Digitale) представиха пред останалите партньори как да се създаде уеб страница на проекта и създаване на обучителни материали и Open Online курсове; как да бъде организиран работният план и разпределението на задачите. Накрая се стигна до решението, че уеб страницата на проекта и основното оформление  ще бъдат готови до 1 декември 2017г. Уеб страницата ще бъде създадена по начин, лесен за използване и силно интерактивен. Цялото основно съдържание ще бъде качено на националния език на всеки партньор до януари 2018 г. Имаше дискусия по отношение на броя на е-обученията, техният формат и съдържание. Съдържанието ще бъде изяснено по време на междинната среща в Италия и след анализ на резултатите от проучването.

15:30ч. – 16:00ч. Дейност А2 – Проучването и създаването на въпросника бе обяснено от г-ца Димова както и се стигна до съгласие да се използва платформата на ЕС за проучване. Партньорите поставиха следните крайни срокове:

10.11.2017г. Партньорите ще подготвят набор от въпроси за въпросника. Всички въпроси ще се основават на специфичните нужди на местните младежки работници и доброволци във всяка страна.

20.11.2017 Организация PROJUVEN ще разгледа всички въпроси, подготвени от страните партньори и ще изготви финалния вариант на въпросника.

22.11.2017 Събиране на отзивите на всеки партньор относно финалния вариант на въпросника.

25.11.2017 Партньорите ще преведат въпросника на техния национален език.

29.11.2017 Въпросникът ще бъде стартиран на платформата EUSurvey. EUSurvey дава възможност да бъде избран езика на въпросника.

15.02.2018 Обобщаване на въпросника от всички партньори.

15.03.2018 Организация PROJUVEN ще бъде отговорна да набелжи основните констратации, да изготви заключения от въпросника и доклад, road map? за използването на резултатите от проучването.

16:00ч. – 16:30ч. – Дискусия относно логото на проекта и образец на всички документи по проекта и планиране на стратегия за разпространение на информация офлайн и онлайн, бяха ръководени от г-н Кузманов и бяха определени следните срокове:

-20 ноември 2017 – предложения за лого от всеки партньор

-30 ноември 2017 – избор на логото на проекта и използването му за всички публикации и дейности, свързани с проекта

-30 ноември 2017 – създаване на Фейсбук страница и Инстаграм профили

-всеки месец партниращите си организации ще имат ангажимента да публикуват постове/снимки на двете социални мрежи (минимум 3 различни за организация)

– на всеки три/ четири месеца партниращите си организации ще организират офлайн дейности (работилници, кръгли маси, конференции, обучение и други) за разпространение идеята на проекта, резултатите и дейностите

-Създаване на стратегия за социалните медии, Фейсбук, Ютуб и хаштаг на проекта

-Създаване на Google Drive папка за проекта, достъпна за партньорите

-Създаване на Google Drive календар за задаване на основните крайни срокове на проекта.

16:30ч. – 18:30ч.: Определяне на дати за междинна среща и краткосрочното съвместно обучение. Междинната среща по проекта ще се проведе в Теранова да Сибари (Италия) и ще бъде организирана от Futuro Digitale. Датата ще бъде 11 Април 2018. По време на тази среща партньорите по проекта ще определят съдържанието на онлайн обучителните курсове, всички сесии на съвмесното обучение през август 2018 и ще бъдат решени датите за финалната среща, която ще се проведе във Виена (Австрия), организирана от OJAB. Краткосрочното съвместно обучение (Банско, България). Сдружение Алтернативи Интернешенъл и останалите партньори решиха съвместното обучение да се проведе през август 2018 както е заложено в Гант таблицата и дейностите да се проведат в Банско. Създаване на протоколи и избор на участниците за курса на обучение.

18:30ч. – 19:00ч.: Организациите партньори по проекта предадоха на Алтернативи Интернешенъл, координатора по проекта Георги Кузманов, споразумение за вътрешно партньорство част от Стратегическото партньорство, подписано от законните представители на организациите.