28.12.2018

Дигитален наръчник

Настоящият дигитален наръчник представлява един от основните резултати от съвместната работа на консорциума по проекта, представен от Алтернативи Интернешънъл (България) като координатор , OEJAB (Австрия), PROJUVEN (Испания)  Futuro Digitale (Италия) като партньори в рамките на проекта “ Volunteers 4 ALL ”, за да предоставят на младежките работници актуализирани знания, инструменти и примери за добри практики. Ръководството представя текущата ситуация, предизвикателствата и възможностите, както и основните резултати от проекта с най-добрите практики.

Подпомагането на бежанците чрез каналите на социалните медии е сравнително нова тема и една от последните, която е адресирана към младежките работници, които трябва активно да работят в тази насока.  Това ръководство ще предостави подробен и иновационен подход, в отговор на подкрепа на младежките работници и други доброволци. В ръководството ще бъде отбелязана необходимостта от силно чувство за гражданска отговорност и ясно разбиране за това какво е правилно за една по-добра и по-справедлива Европа.

Този дигитален наръчник за заети практикуващи като НПО ще затвори пропуските в начина на използване на ИКТ и социални медии от доброволци и младежки работници с цел подпомагане на мигрантите преди, по време и след пътуването им, както и с използването на социални медии от мигранти за интеграция в приемащите страни, за поддържане на семейни отношения, поддържане на културната идентичност и за подкрепа на семейство от чужбина.

Наръчника  съдържа обучителни материали за младежките работници. Той  представя серия от теми/въпроси, подлежащи на дискусия, на младежките работници и професионалистите от всяка една от 4-те страни, които имат за цел да подпомагат сътрудничеството и обмяната на добри практики на национално и транснационално ниво.

В първата глава от насоките, този дигитален наръчник ще ви предостави като читател ключови определения, често използвани в областта на работата с бежанци, препоръки за това как да се организира проект за бежанците и как да подготвят доброволци и младежки работници за редовни дейности с бежанци и лица, търсещи убежище. Втората глава на ресурсите за обучение се фокусира върху примери за неформално образование като форма на извънкласно обучение, което се планира и структурира и реализира с активното участие на фасилитатор и участници. Главата за казуси представя някои проекти, които имат за цел да покажат, че има много идеи и инициативи в частната, социалната и бизнес средата, които би трябвало да позволят или улеснят бежанците да се установят в приемащата страна. Последната глава разглежда възможните възможности за младите и социалните работници да бъдат активна част от иновационните процеси в техните организации.

Ръководството е достъпно на английски, италиански, български, испански и немски език.

Приятно четене!